Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego VICOP jest firma: Marek Lehmann ” V I C O P”, ul. Grudziądzka 10, 85-130 Bydgoszcz NIP 5541087825 REGON: 091580647, zwana dalej Sprzedawcą.

 

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez e-mail biuro@vicop.bydgoszcz.pl lub tel: (52) 345 95 15 lub +48 501 041 675.

 

3. Klientem dokonującym zamówień w sklepie internetowym VICOP może być:

a) Konsument czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo

b) Przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

4. Informacje o dostępności produktu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych produktów.

 

5. Zasady dokonywania zamówień określone są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).

 

6. Produkty oferowane w sklepie internetowym VICOP tworzone są – co do zasady – na indywidualne zamówienie Klienta w oparciu projekt przez niego przesłany lub też stworzony projekt przez Sprzedawcę na jego zamówienie.

 

§ 2 Złożenie zamówienie

 

1. W celu złożenia zamówienia należy wybrać jeden z produktów w danej Kategorii znajdujący się w ofercie dostępnej w sklepie internetowym VICOP.

 

2. Każda Kategoria posiada określony segment produktów przy których wskazane zostały następujące parametry:

a)  ogólna specyfikacja (format, materiał wykonania);

b) minimalna ilość dostępna w zamówieniu;

c) minimalna cena;

 

3.  Zamówienie produktu możliwe poprzez użycie przycisku „Zobacz więcej”, za pomocą którego Klient zostaje przekierowany do szczegółowej strony określonego produktu (z wyjątkiem pieczątek, których sposób zamówienia wskazany został w § 2 pkt 11).

 

4. Klient samodzielnie dostosowuje opcje wybranego produktu do własnych potrzeb. Po wybraniu właściwych opcji wybranego produktu, należy nacisnąć ikonę Koszyka (Dodaj do koszyka).

 

5. W zależności od wyboru określonego produktu, konieczne może okazać się przekazanie innych danych dotyczących produktów, np. pliku graficznego, który ma zostać wykorzystany w tworzeniu zamówionego produktu.

 

6. Pliki o których mowa w § 2 pkt 5  mogą być dołączone jedynie w formacie JPG, PNG, PDF i RAR. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB.

 

7. Po dodaniu spersonalizowanego produktu do Koszyka istnieje możliwość kontynuowania zakupów na stronie internetowej VICOP lub też złożenie zamówienia na zakup produktów znajdujących się w Koszyku.

 

8. Przy wyborze opcji kontynuowania zakupów, w celu dokonania kolejnych zamówień należy postępować analogicznie do czynności wskazanych w § 2 pkt 1 i następne Regulaminu. Wszystkie wybrane produktu znajdować się będą w Koszyku.

 

9. W celu sfinalizowania transakcji należy przejść do zakładki Koszyk i wypełnić Formularz Zamówienia zgodnie z indywidualnymi preferencjami Klienta, w szczególności możliwe jest ustawienie: ilości zakupionych produktów, usunięcia produktów z koszyka, wyliczenie kosztów dostawy, zapoznanie się z ceną zamówionych produktów, wypełnienie adresu dostawy.

 

10. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia należy nacisnąć przycisk „Dokonaj zakupu”. Dalszego czynności uzależnione są sposobu wyboru zapłaty za zamówione produkty:

a) przy wyborze opcji zapłaty jako przelew bankowy, na adres Klienta podany w Formularzu Zamówienia wysłane zostanie potwierdzenie dokonania zamówienia.

b) przy wyborze opcji zapłaty za pomocą Transferuj.pl, Klient zostanie przekierowany na ww. stronę w celu dokonania zamówienia. Szczegóły w § 4 pkt 3-5 Regulaminu.

 

11. Zamawianie pieczątek możliwe jest po wypełnieniu formularza dostępnego w Kategorii Pieczątki, zgodnie z indywidualnymi preferencjami Klienta. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go do Sprzedawcy, Klient otrzyma informację zwrotną z terminem realizacji zamówienia oraz jego wyceną oraz kosztem dostawy. Realizacja zamówienia możliwa będzie wyłącznie po wysłaniu Sprzedawcy wiadomości dotyczącej akceptacji przedstawionej wyceny. Korespondencja odbywać się będzie za pomocą wiadomości przekazywanych pocztą elektroniczną.

 

§ 3 Cena

 

1. Wszystkie ceny podane na w sklepie internetowym VICOP podawane są w polskich złotych (PLN).

 

2. Ceny podane w sklepie internetowym VICOP podane są zarówno w kwocie brutto. Cena netto, jako wartość informacyjna, podana jest w Koszyku.

 

3. Ceny podane przy danym produkcie są cenami minimalnymi (orientacyjną) i nie są wiążące dla stron umowy.

 

4. Ustalenie indywidualnej ceny dla wybranego produktu dokonywane jest po wyborze indywidualnych parametrów produktu oraz wskazania ilości zamawianych sztuk (z wyjątkiem pieczątek).

 

5. Cena ostateczna za określony produkt oraz cena łączna, za wszystkie wybrane produkty dostępna jest w Koszyku.

 

6. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążąca jest cena określona w Koszyku, która została zamieszczona przy każdym z produktów.

 

7. Ustalenie ceny pieczątek dokonywane jest na zasadach określonych w § 2 pkt 11 Regulaminu.

 

§ 4 Realizacji zamówienia

 

 

1. Termin realizacji zamówienia widoczny jest w opisie każdego z produktów.

 

2. Termin realizacji zamówienia podany jest w dniach roboczych.

 

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania środków pieniężnych będących zapłatą za zakupiony produkt na koncie Sprzedawcy.

 

4. Możliwe jest podjęcie realizacji zamówienia bezpośrednio po złożeniu zamówienia, a przed zaksięgowaniem środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy, ale wyłącznie po wcześniejszym, indywidualnym kontakcie Klienta ze Sprzedawcą. Opcja dostępna dla Klientów, którzy dokonywali wcześniejszych zakupów w sklepie internetowym VICOP.

 

§ 4 Zapłata ceny

 

1. Klient ma możliwość zapłaty za produkt za pomocą:

a) przelewu bankowego na podany w § 4 pkt 2 numer konta bankowego Sprzedawcy;

         b) portalu Transferuj.pl.

 

2. Numer konta bankowego do przelewu:

29 1750 0012 0000 0000 1041 5926

 

3. Wybór opcji zapłaty za produkt za pomocą portalu Transferuj.pl wiąże się z przekierowaniem Klienta na stronę https://secure.transferuj.pl/ w celu dokonania opłaty.

 

4. Zasady dokonywania zapłaty za pomocą portalu Transferuj.pl są bezpieczne zarówno dla Klienta, jak i dla Sprzedawcy. Klient z tego tytułu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Opis dokonywania zapłaty dostępny jest na stronie https://transferuj.pl/jak-to-dziala.html

 

5. W przypadku dokonania opcji zapłaty za pomocą Transferuj.pl zaksięgowanie wpłaty przez Sprzedawcę następuje w zasadzie natychmiast po dokonaniu opłaty. W przypadku wyboru opcji przelewem na konto bankowe, czas zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy może być dłuższy. Klient zostanie poinformowany o dokonaniu zapłaty, jak również o zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 5 Dostawa

 

1. Zamówione produkty dostarczone będą za pomocą Kuriera.

 

2. Czas realizacji dostawy przez Kuriera wynosi w przybliżeniu od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki do Klienta.

 

3. Cena dostawy (wysyłki) widoczna jest w Koszyku i uwzględnia wszystkie produkty w nim się znajdujące.

 

4. Dostawa produktów zamawianych w sklepie internetowym VICOP realizowana jest na terenie całego kraju.

 

5. W chwili odbioru towaru Klient ma prawo dokonać sprawdzenia stanu przesyłki pod kątem nienaruszalności opakowania. Ewentualne uszkodzenia można zgłosić Kurierowi oraz sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu szkody ułatwi rozpatrzenie reklamacji złożonej u Sprzedawcy.

 

§ 6 Reklamacje

 

1. Każdy Konsument ma prawo złożyć reklamację zgodnie warunkami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

2. Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania roszczeń związanych z reklamacją określone są w art. 8 ustawy wskazanej w § 6 pkt 1 Regulaminu. Konsument ma prawo w pierwszej kolejności żądać naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy.

 

3.  Reklamacje złożone przez Konsumenta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji, pod rygorem uznania roszczeń Konsumenta za uzasadnione.

 

4. Konsument zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu dotyczącym jego reklamacji w terminie o którym mowa § 6 pkt 3 Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przy złożeniu reklamacji lub też inny adres podany przy złożeniu reklamacji.

 

5. Klient nie posiadający status Przedsiębiorcy ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi za wady.

 

6. W przypadku złożenia reklamacji produkt wraz opisem problemu należy dostarczyć na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. Możliwy jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą, w celu ustalenia wszystkich szczegółów związanych z reklamacją.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

3. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:

a)  świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu dziesięciodniowego liczonego od momentu dostarczenia towaru,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

4. Zwroty wysyłane przez Konsumenta „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w § 7 Regulaminu nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. Składanie zamówień przez sklep internetowy VICOP jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą i Cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą i Cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny matras.pl przez Klienta, umożliwiających:

 

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny matras.pl do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego VICOP,

e) tworzenia statystyk oglądalności sklepu internetowego VICOP.

 

3. Sklep internetowy VICOP używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 

4. Zabronione jest umieszczenia w sklepie internetowym VICOP treści o charakterze bezprawnym.

 

5. Regulamin obowiązujący w momencie złożenia zamówienia doręczany jest Klientom najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełnienia świadczenia.

 

6. Sprzedawca zachowuje prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiana dokonana w Regulaminie nie ma wpływu na złożone zamówienia dokonane przez Klienta, które miały miejsce przed tą zmianą. W takim wypadku zastosowanie ma Regulamin, który obowiązywał w momencie składania zamówienia.

 

7. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówienia za pomocą sklepu internetowego VICOP, pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla Sprzedającego. W przypadku sporów wynikających z realizacji zamówienia za pomocą sklepu internetowego VICOP, pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zastosowanie znajdą właściwe przepisy kodeksu postępowania cywilnego.